Session Time Out

ถูกพิจารณาเมื่อเข้าถึงสถานะที่ไม่สามารถล็อกอินได้แล้ว
โดยจะดำเนินการจากกรณี เช่น กดล็อกเอาท์ในขณะที่เปิดหน้าเว็บไว้มากกว่าหนึ่งหรือไม่ได้ดำเนินการใดๆเป็นเวลานา 
ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ที่ข้อมูลเชื่อมต่อไปยังเกมจะถูกตัดขาดไป

ขออภัย, ขอให้ล็อกอินเข้าเกมอีกครั้ง


105